Ring til os

Tøm­rer — 29 60 24 35
Byg­ge­rå­dg. — 28 89 10 13

Adres­se

Indu­stri­vej 21
4000 Roskil­de

Tota­len­tre­pri­se
– fra ide til fær­digt byg­ge­ri

Med en tota­len­tre­pri­se tager TMP Total­byg sig af jeres byg­ge­ri fra den før­ste spæ­de ide og til byg­ge­ri­et står fær­digt og ind­flyt­nings­klar. Vi tager hånd om alt lige fra byg­ge­teg­nin­ger og plan­læg­ning over ind­hent­ning af alle nød­ven­di­ge til­la­del­ser og til udfø­rel­sen af sel­ve byg­ge­ri­et. Alt hvad I skal gøre, er at få ide­en og angi­ve bud­get­tet. Så kla­rer vi resten.

Skal jeres fir­ma byg­ge nyt eller har I brug for en stør­re om- eller til­byg­ning, er den nem­me­ste løs­ning at læg­ge byg­ge­pro­jek­tet ud til en tota­len­tre­pre­nør.

Med TMP Total­byg som tota­len­tre­pre­nør på jeres byg­ge­pro­jekt, slip­per I for alt besvæ­ret med at hyre arki­tek­ter, byg­ge­rå­d­gi­ve­re og hånd­vær­ke­re, lige som I slip­per for at skul­le plan­læg­ge og lede byg­ge­ri­et i hver­da­gen. Det tager vi over på!

Jeres pri­mæ­re opga­ve er at få ide­en til jeres nye byg­ge­ri. Der­fra ska­ber vi visio­ner­ne sam­men og vi udar­bej­der byg­ge­teg­nin­ger, bud­ge­tover­slag, mate­ri­a­le­li­ster og alt det andet, der skal bru­ges, for at byg­ge­ri­et kan sæt­tes i gang.

Tota­len­tre­pri­se bety­der, vi tager os af alt

Når I har god­kendt teg­nin­ger og bud­get, og vi har fået ind­hen­tet byg­ge­til­la­del­ser og even­tu­elt andre til­la­del­ser fra de offent­li­ge myn­dig­he­der, kan vi gå i gang med at byg­ge.

Vi plan­læg­ger byg­ge­ri­et og gen­nem­går plan­læg­nin­gen med jer, før vi går i gang. Så ved I, hvor­når der sker hvad på byg­ge­plad­sen, samt hvor­når I kan flyt­te ind i de nye loka­ler.

Vi stil­ler med et stærkt team af egne med­ar­bej­de­re og faste sam­ar­bejds­part­ne­re, som vi har brugt med suc­ces på andre byg­ge­ri­er. Er der der­u­d­over brug for yder­li­ge­re spe­ci­a­li­ster, fin­der vi altid de bed­ste gen­nem refe­ren­cer inter­nt i bran­chen.

Det bety­der, at I får et stærkt hold til at udfø­re jeres byg­ge­ri, som er vant til at arbej­de sam­men, og som vi ved leve­rer arbej­de af aller­hø­je­ste kva­li­tet.  Det er folk, vi kan stå inde for, og som vi ved, kan deres hånd­værk og aldrig går på kom­pro­mis med noget.

Under­vejs i pro­ces­sen afhol­der vi løben­de sta­tus­mø­der med jer, og byg­ge­mø­der hvor I altid er vel­kom­men til at del­ta­ge. Så kan I føl­ge byg­ge­ri­et, lige så tæt som I har behov for. På den måde ved I altid, hvad der fore­går, samt om der even­tu­elt skul­le være ændrin­ger i pla­ner­ne.

Alle ændrin­ger med ind­fly­del­se på bud­get og tids­plan fore­læg­ges jer, før vi effek­tu­e­rer dem. For selv om det er os, der står for den prak­ti­ske udfø­rel­se af byg­ge­ri­et, er det sta­dig jer som byg­her­re, der har det sid­ste ord. Vi trum­fer eller lusker ikke noget igen­nem. Det er jeres byg­ge­ri, og jer der skal være til­freds.

Få en byg­ge­part­ner du kan sto­le på

Med TMP Total­byg som tota­len­tre­pre­nør på jeres byg­ge­ri, får I en byg­ge­part­ner, I kan have til­lid til, altid udfø­rer kva­li­tets­byg­ge­ri. Sam­ti­dig gør vi alt for at føre jeres ide ud i livet inden for den aftal­te tids­ram­me og det aftal­te bud­get. Ret­ti­dig­hed og god øko­no­mi er lige­som høj kva­li­tet, noget vi sæt­ter en ære i.

Så vil I have en effek­tiv og tro­vær­dig byg­ge­part­ner, skal I kon­tak­te TMP Total­byg alle­re­de, når I sid­der med de før­ste ide­er eller behov for nyt byg­ge­ri. Der­fra kan vi ska­be teg­nin­ger, visu­a­li­se­rin­ger og visio­ner for byg­ge­ri­et og køre byg­ge­pro­jek­tet hele vej­en fra ide til vir­ke­lig­hed.

Husk: Vi er med­lem af Byg Garan­ti Ord­nin­gen og Dansk Byg­ge­ri. Det er jeres garan­ti for et ordent­ligt byg­ge­ri!

Kon­takt os via kon­takt­for­mu­la­ren her på siden eller ved at rin­ge til os på 28 89 10 30 eller sen­de en mail til  tmptotalentreprise@tmptotalbyg.dk.

Få et ufor­plig­ten­de til­bud på tota­len­tre­pri­se

2018 © All Rights Reser­ved