Ring til os

Tøm­rer — 29 60 24 35
Byg­ge­rå­dg. — 28 89 10 13

Adres­se

Indu­stri­vej 21
4000 Roskil­de

Tøm­rer­ar­bej­de, du kan glæ­de dig over man­ge år frem

Har du brug for alle for­mer for tøm­rer­ar­bej­de lige fra læg­ning af nye trægul­ve over opbyg­ning af træter­ras­ser og til opsæt­ning af skil­le­væg­ge? Eller har du brug for at få ændret en eksi­ste­ren­de eller opbyg­get en ny tag­kon­struk­tion? Så kan tøm­rer­af­de­lin­gen hos TMP Total­byg hjæl­pe!

Går du med pla­ner om at byg­ge om, byg­ge nyt eller byg­ge til? Og har brug for en tøm­rer til at sæt­te skil­le­væg­ge op, læg­ge nye trægul­ve eller fore­ta­ge andre for­mer for tøm­rer­ar­bej­de?

Eller har du brug for at renove­re eller ændre på tag­kon­struk­tio­nen. F.eks. lavet en udveks­ling i bjæl­kela­get, for­di du skal have opsat en ny skor­sten eller have sat ny trap­pe op? Eller har du brug for at få opbyg­get en hel ny tag­kon­struk­tion i for­bin­del­se med udskift­ning af taget?

Vi udfø­rer alle for­mer for tøm­rer­ar­bej­de

Så kan tøm­rer­af­de­lin­gen hos TMP Total­byg hjæl­pe. Vi udfø­rer alle for­mer for tøm­rer­ar­bej­de for pri­va­te, fir­ma­er og insti­tu­tio­ner. Ingen opga­ve er for stor, og inden er for lil­le.

Vi har arbej­det pro­fes­sio­nelt med tøm­rero­p­ga­ver i over 15 år. Vi har stor erfa­ring med tag­kon­struk­tio­ner, gips­ar­bej­de og kon­struk­tion af udveks­lin­ger. Vi kla­rer også alle andre for­mer for tøm­rero­p­ga­ver – også dem, som du ikke tror, vi laver.

Skul­le din opga­ve kræ­ve en murer, har vi vores egen murer­af­de­ling at træk­ke på. Og skul­le der være behov for hjælp til plan­læg­ning af byg­ge­ri­et, udar­bej­del­se af byg­ge­teg­nin­ger eller byg­ge­rå­d­giv­ning, kan vi også leve­re det hos TMP Total­byg.

Vi byg­ger på stol­te dan­ske hånd­værk­stra­di­tio­ner

Vores tøm­rer­team består ude­luk­ken­de af dansk uddan­ne­de tøm­re­re. De er uddan­ne­de i og vær­ner om de stol­te dan­ske hånd­værk­stra­di­tio­ner, der altid været gæl­den­de inden for tøm­rer­fa­get.

Sam­ti­dig sik­rer vores helt nede på jor­den til­gang til vores kun­der, at du altid er sik­ker på, hvad der er aftalt. Det bety­der, at du få udført det styk­ke arbej­de, som du har bestilt, uden at der er skudt gen­ve­je, fusket eller på anden måde snydt på vægtskå­len.

Er der noget, vi er usik­re på, spør­ger vi hel­le­re en gang for meget end en gang for lidt. For det er dig, der skal leve med det styk­ke arbej­de, vi har leve­ret. Så der­for er det vig­tigt for os, at du får præ­cist det, du har i tan­ker­ne – eller får noget, der er end­nu mere per­fekt!

Så har du aftalt noget med os, er du sik­ker på, at det er det, du får – mindst. For som sagt giver vi ger­ne lidt ekstra, så vi er sik­ker på, at du bli­ver helt til­freds. Ja, måske lige­frem glæ­de­ligt over­ra­sket.

Få en ærlig tøm­rer, du kan sto­le på

Med tøm­rer­ar­bej­de fra TMP Total­byg, får du kort sagt kva­li­tet og solidt hånd­værk, som du kan sto­le på er i orden. Det sik­rer, at du kan glæ­de dig over arbej­det i man­ge år frem­over – og ikke skal gå og ærg­rer dig over en eller anden detal­je, der ikke blev, som du vil­le have den.

Så har du brug for tøm­rer­ar­bej­de, kan du trygt kon­tak­te os alle­re­de, når du står med ide­en til det, du skal have lavet. For gen­nem vores sto­re erfa­ring med tøm­rer­ar­bej­de og byg­ge­ri, kan vi oftest hjælp dig sik­kert i mål, uan­set hvor vild en ide du har fået.

Kon­takt os ved hjælp af kon­takt­for­mu­la­ren her­un­der, ring på 29 60 24 35 eller send en mail til tmptotalentreprise@tmptotalbyg.dk. Så fin­der vi et tids­punkt, hvor du har tid til, at vi kom­mer ud og giver et ufor­plig­ten­de til­bud på net­op dit tøm­rer­ar­bej­de.

Få et ufor­plig­ten­de til­bud på tøm­rer­ar­bej­de

2018 © All Rights Reser­ved