Ring til os

Tøm­rer — 29 60 24 35
Byg­ge­rå­dg. — 28 89 10 13

Adres­se

Indu­stri­vej 21
4000 Roskil­de

Bestil et ufor­plig­ten­de til­bud

Har du et stør­re byg­ge­pro­jekt, eller har du brug for en tøm­rer eller en murer? Hos TMP Total­byg er vi altid klar til at se på din byg­ge­op­ga­ve, uan­set om den er stor eller lil­le. Bare udfyld kon­takt­for­mu­la­ren her på siden. Så kon­tak­ter vi dig, og afta­ler, hvor­når vi skal tage en snak om net­op dit byg­ge­pro­jekt.

Få et ufor­plig­ten­de til­bud

Hos TMP Total­byg udfø­rer vi stør­re byg­ge­pro­jek­ter som tota­len­tre­pri­se eller som byg­ge­rå­d­gi­ve­re for fir­ma­er og insti­tu­tio­ner. Tøm­rer- og murer­ar­bej­de udfø­res for både pri­va­te, fir­ma­er og insti­tu­tio­ner. Så uan­set hvil­ken type byg­ge­op­ga­ve, du har behov for at få løst og stør­rel­sen på den, kan vi give dig et ufor­plig­ten­de til­bud.

Byg­ge­pro­jek­ter for fir­ma­er og insti­tu­tio­ner

Skal I byg­ge ny fili­al, ny pro­duk­tion eller nye kon­to­rer, eller har I behov for en stør­re om- eller til­byg­ning til jeres eksi­ste­ren­de byg­nin­ger?

TMP Total­byg udfø­rer stør­re og min­dre byg­ge­pro­jek­ter for fir­ma­er og insti­tu­tio­ner i tota­len­tre­pri­se eller som byg­ge­rå­d­gi­ve­re. I beg­ge til­fæl­de kan vi tage os af hele jeres byg­ge­pro­jekt fra I får ide­en og til I kan flyt­te ind i de nye loka­ler.

Vi har egen teg­ne­stue, og kan stå for alt lige fra teg­nin­ger, mate­ri­a­le­li­ster og byg­ge­til­la­del­ser over til­bud­s­run­der og lici­ta­tio­ner og til at udfø­re og kva­li­tets­kon­trol­le­re byg­ge­ri­et i prak­sis.

Tøm­rer- og murer­ar­bej­de for pri­va­te, fir­ma­er og insti­tu­tio­ner

Har du behov for at få udført stør­re eller min­dre tøm­rer- eller murer­ar­bej­der pri­vat, i fir­ma­et eller i insti­tu­tio­nen, kan vi også kla­re det for dig. Vi har egen tøm­rer- og murer­af­de­ling med nog­le af bran­chens mest pas­sio­ne­re­de hånd­vær­ke­re.

Vi anven­der ude­luk­ken­de dansk uddan­ne­de mure­re og tøm­re­re, der arbej­der efter dan­ske overenskom­ster og under ordent­li­ge arbejds­for­hold, hvor sik­ker­hed på byg­ge­plad­sen er i top.

Vi er med­lem af Byg Garan­ti Ord­nin­gen og Dansk Byg­ge­ri. Det er din garan­ti for, at det tøm­rer- og murer­ar­bej­de vi leve­rer, er af høje­ste kva­li­tet, og lever op til de gæl­den­de stan­dar­der og love på områ­det.

Udfyld kon­takt­for­mu­la­ren, ring eller mail

Udfyl­der du kon­takt­for­mu­la­ren øverst på siden, kon­tak­ter vi dig inden for 24 timer på hver­da­ge og afta­ler tid til, hvor­når vi kan tage en snak om dit byg­ge­ri. Der­ef­ter udar­bej­der og frem­sen­der vi et ufor­plig­ten­de til­bud på opga­ven, som vi sen­der til dig inden for den aftal­te tids­ram­me.

Du er også vel­kom­men til at rin­ge til os:

  • Ring om tota­len­tre­pri­ser og byg­ge­rå­d­giv­ning på 28 89 10 30
  • Ring om tøm­rer- og murer­ar­bej­de på 29 60 24 35

Ende­lig kan du også sen­de en mail til  tmptotalentreprise@tmptotalbyg.dk. Hen­ven­del­ser via mails besva­res inden for mak­si­malt 24 timer på hver­da­ge. Skri­ver du i wee­ken­der eller på hel­lig­da­ge, sva­rer vi først­kom­men­de hver­dag.

2018 © All Rights Reser­ved