Ring til os

Tøm­rer — 29 60 24 35
Byg­ge­rå­dg. — 28 89 10 13

Adres­se

Indu­stri­vej 21
4000 Roskil­de

Byg­ge­rå­d­giv­ning I kan
byg­ge jeres frem­tid på

Med byg­ge­rå­d­giv­ning fra TMP Total­byg får I sik­ker­hed for, at I får udført byg­ge­ri i topkva­li­tet, der står fær­digt til aftalt tid og inden for aftalt bud­get. Vi kan tage jeres byg­ge­pro­jekt fra ide og til fær­digt byg­ge­ri, og kan bistå med alt under­vejs. Med os får I en tro­vær­dig og tro­fast byg­ge­part­ner, der sik­rer jer det byg­ge­ri, I har drømt om.

Skal fir­ma­et byg­ge nyt eller byg­ge om eller til i stør­re stil, er det altid en god ide at få erfa­ren og sag­kyn­dig byg­ge­rå­d­giv­ning til byg­ge­ri­et. Der­ved bli­ver I hjul­pet godt igen­nem alle byg­ge­ri­ets faser, uden at I skal bru­ge en mas­se tid på at sæt­te jer ind i, hvor­dan I kører et byg­ge­ri, eller får taget for­ker­te og måske alt for kost­ba­re beslut­nin­ger under­vejs.

Med byg­ge­rå­d­giv­ning fra TMP Total­byg er I sik­re på, at I får det byg­ge­ri, som I hav­de i tan­ker­ne, og at det bli­ver fær­digt til tiden og inden for bud­get. Vi tager udgangs­punkt i jeres ide­er og ønsker og sup­ple­rer ger­ne med løs­nings­for­slag, lige­som vi kan udar­bej­de alle nød­ven­di­ge teg­nin­ger, mate­ri­a­le­li­ster, bud­get­ter og hvad der nu ellers er brug for, for at byg­ge­ri­et kan bli­ve til vir­ke­lig­hed.

Vi kan afhol­de lici­ta­tion eller til­bud­s­run­de på jeres byg­ge­ri

Når bud­get­ter og teg­nin­ger er god­kendt af jer, og vi har ind­hen­tet byg­ge- og andre til­la­del­ser fra de offent­li­ge myn­dig­he­der, kan vi gå i gang med at fin­de de fir­ma­er, der skal udfø­re byg­ge­ri­et.

Vi kan afhol­de til­bud­s­run­der eller lici­ta­tion, alt efter hvad I er for­plig­tet til rent lov­giv­nings­mæs­sigt. Pri­va­te byg­ge­pro­jek­ter behø­ver ikke udby­des i lici­ta­tion, men kan kla­res med en til­bud­s­run­de – de såkald­te under­hånds­bud – hvor vi ind­hen­ter til­bud fra den kreds af byg­ge­fir­ma­er, som I ønsker at ind­by­de til at give til­bud.

Den­ne til­bud­s­form kan også anven­des til offent­li­ge eller offent­ligt støt­te­de byg­ge­ri­er med en sam­let pris på under 1,4 mil­li­o­ner. Kun hvis byg­ge­ri­et er dyre­re, kræ­ves der en egent­lig lici­ta­tion.

For­skel­len på lici­ta­tion og til­bud­s­run­de er, at I ikke er for­plig­tet til at væl­ge nog­le af de ind­kom­ne til­bud eller til at væl­ge det bil­lig­ste til­bud, når I afhol­der en til­bud­s­run­de. Det er I, hvis I afhol­der en lici­ta­tion.

Tro­vær­dig byg­ge­rå­d­giv­ning giver dig en bed­re nat­te­søvn

Så snart vi har fun­det de rig­ti­ge leve­ran­dø­rer til byg­ge­ri­et, og I har god­kendt dem, den aftal­te byg­ge­plan og de aftal­te bud­get­ter, kan vi sæt­te byg­ge­ri­et i gang. For som byg­her­re er det natur­lig­vis jer, der bestem­mer. Vi gør ikke noget, uden vi har aftalt det med jer.

Under­vejs i byg­ge­pro­jek­tet afhol­der vi løben­de byg­ge­mø­der, hvor vi bistår jer som byg­her­re med at træf­fe de rig­ti­ge beslut­nin­ger. Det sik­rer jer, at I får de bed­ste og mest opti­ma­le løs­nin­ger og altid er i kon­trol med jeres eget byg­ge­ri.

Under­vejs kon­trol­le­rer vi også det leve­re­de arbej­de og de leve­re­de mate­ri­a­ler. Vi udar­bej­der rap­por­ter og doku­men­te­rer, at alt er leve­ret som spe­ci­fi­ce­ret og over­hol­der lov­giv­nin­gen på områ­det. Det er jeres sik­ker­hed for, at kva­li­te­ten på jeres byg­ge­ri er helt i top, og at der ikke er sju­sket, hastet eller fusket med noget.

Even­tu­el­le ændrin­ger i byg­ge­pla­ner­ne med ind­fly­del­se på leve­rings­tids­punkt og sam­let bud­get skal altid god­ken­des af jer. Vi lusker eller trum­fer ikke noget igen­nem. Det er jeres byg­ge­pro­jekt, og der­for også jer som god­ken­der alt, og skal være til­fred­se med det leve­re­de.

Husk: Vi er med­lem af Byg Garan­ti Ord­nin­gen og Dansk Byg­ge­ri. Det er jeres garan­ti for et ordent­ligt byg­ge­ri!

Få byg­ge­rå­d­giv­ning du kan sto­le på

Med TMP Total­byg som byg­ge­rå­d­gi­ver, får I en byg­ge­part­ner, I kan sto­le på. Vi hjæl­per jer gen­nem alle byg­ge­pro­jek­tets faser fra ide og til fær­digt byg­ge­ri, så I er sik­re på, at byg­ge­ri­et er fær­digt til tiden og hol­der sig inden for bud­get­tet.

Så vil I sik­kert i mål med jeres byg­ge­ri, skal I kon­tak­te os alle­re­de, når I har de før­ste ide­er til byg­ge­ri­et. Der­fra kan vi udar­bej­de teg­nin­ger, visu­a­li­se­rin­ger og bud­ge­tover­slag, som I kan bru­ge, når byg­ge­ri­et skal ved­ta­ges inter­nt i fir­ma­et.

Kon­takt os via kon­takt­for­mu­la­ren lige her­un­der, ring på 28 89 10 30 eller send en mail til  tmptotalentreprise@tmptotalbyg.dk .

Få et ufor­plig­ten­de til­bud på BYG­GE­RÅ­D­GIV­NING

2018 © All Rights Reser­ved