Ring til os

Tøm­rer — 29 60 24 35
Byg­ge­rå­dg. — 28 89 10 13

Adres­se

Indu­stri­vej 21
4000 Roskil­de

TØM­RER­ME­STER OG BYG­GE­RÅ­D­GIV­NING
I kan byg­ge jeres frem­tid på

TØM­RER­ME­STER
og
BYG­GE­RÅ­D­GIV­NING
I kan byg­ge jeres frem­tid på

Med tota­len­tre­pri­se eller byg­ge­rå­d­giv­ning fra TMP Total­byg får I sik­ker­hed for, at I får udført byg­ge­ri i topkva­li­tet, der står fær­digt til aftalt tid og inden for aftalt bud­get. Vi kan tage jeres byg­ge­pro­jekt fra ide og til fær­digt byg­ge­ri, og kan bistå med alt under­vejs. Med os får I en tro­vær­dig og tro­fast byg­ge­part­ner, der sik­rer jer det byg­ge­ri, I altid har drømt om.

Vi til­by­der

Tota­len­tre­pri­se

Und­gå hoved­brud og bekym­rin­ger. Kom i mål til tiden og inden for bud­get – og få et resul­tat, der over­sti­ger for­vent­nin­ger­ne.

Byg­ge­rå­d­giv­ning

Få det  byg­ge­ri, som I drøm­mer om – og mere til! Vi kan tage jeres byg­ge­pro­jekt hele vej­en til ide og til fær­digt byg­ge­ri!

Tøm­rer- og murer­ar­bej­de

Vi udfø­rer også tra­di­tio­nel­le tøm­rer- og murero­p­ga­ver for både erhverv, bolig­for­e­nin­ger og pri­va­te.

Tota­len­tre­pri­sen til dit næste erhvervs­byg­ge­ri

Med TMP Total­byg som tota­len­tre­pre­nør på jeres byg­ge­pro­jekt, er I sik­re på, at I kom­mer i mål til tiden og inden for bud­get – og at resul­ta­tet over­sti­ger jeres for­vent­nin­ger. Vi kan tage jeres byg­ge­pro­jekt hele vej­en fra ide til fær­digt byg­ge­ri. Under­vejs sty­rer vi hele byg­ge­pro­jek­tet, og sik­rer, at øko­no­mi og kva­li­tet lever op til jeres krav.

Byg­ge­rå­d­giv­ning du kan sto­le på

Væl­ger I TMP Total­byg som byg­ge­rå­d­gi­ver på jeres byg­ge­pro­jekt, får I det byg­ge­ri, som du drøm­mer om – og mere til. Vi har egen teg­ne­stue, kan udar­bej­de til­buds­ma­te­ri­a­le, afhol­de lici­ta­tion, ind­hen­te alle nød­ven­di­ge til­la­del­ser og køre byg­ge­pro­jek­tet hele vej­en i mål til tiden og inden for jeres bud­get. Med os får I en tro­fast og loy­al part­ner, der kan spa­re jer for man­ge pen­ge og ærg­rel­ser under­vejs.

Vi kan også leve­re tøm­rer- og murer­ar­bej­de

Hos TMP Total­byg råder vi over egen tøm­rer- og murer­af­de­ling. Der­for kan I også bestil­le os til at udfø­re tra­di­tio­nel­le tøm­rer- og murero­p­ga­ver for både erhverv, bolig­for­e­nin­ger og pri­va­te. Så skal I have lagt nyt tag, byg­get til, om eller nyt, giver vi ger­ne et til­bud på jeres tøm­rer- eller murero­p­ga­ve.

Vi leve­rer ordent­ligt arbej­de – med garan­ti

Væl­ger I TMP Total­byg er I sik­ker på at få leve­ret et ordent­ligt arbej­de i ordent­li­ge mate­ri­a­ler skabt under ordent­li­ge arbejds­for­hold. Vi anven­der ude­luk­ken­de dan­skud­dan­ne­de hånd­vær­ke­re, der er orga­ni­se­ret efter dan­ske overenskom­ster. Sam­ti­dig er vi med­lem af Dansk Byg­ge­ri og Byg Garan­ti Ord­nin­gen. Det er jeres garan­ti for, at vi leve­rer et byg­ge­ri, I bli­ver til­freds med – hver gang!

Vi er kendt som kæde­byg­ger­ne

TMP Total­byg har stor erfa­ring med at byg­ge for dan­ske og inter­na­tio­na­le kæder. Så skal I opfø­re en ny fili­al, en ny butik eller en ny restau­rant, er TMP Total­byg det oplag­te valg.

Tag­spe­ci­a­li­ster

Skal taget skif­tes, tag­kon­struk­tio­nen ændres, eller har du brug for andre for­mer for hjælp til dit tag? Så er TMP Total­byg de rig­ti­ge spe­ci­a­li­ster til opga­ven. Vi kan både leve­re tegl- og pla­de­tag, udskif­te hele eller ændre dele af tag­kon­struk­tio­nen og meget mere. F.eks. sæt­te både oven­lysvin­du­er og en kvist på den eksi­ste­ren­de tag­kon­struk­tion. Kon­takt os i dag og få et til­bud på din tag­løs­ning.

Få et ufor­plig­ten­de til­bud

Sam­ar­bejds­part­ne­re

Hos TMP Total­byg sam­ar­bej­der vi med nøje udvalg­te sam­ar­bejds­part­ne­re, der har de sam­me høje stan­dar­der og leve­rer det sam­me gode arbej­de som os. Det er fir­ma­er, som vi sto­ler på, og som vi tit arbej­der sam­men med på vores byg­ge­pro­jek­ter, f.eks.:

 

 

2018 © All Rights Reser­ved